Is God gewelddadig?

Is God gewelddadig?

Ex-premier Ruud Lubbers was aanwezig tijdens de lezing “Is God gewelddadig?”

Ben JIJ van de partij van God?

Is het Allah die geweld aanmoedigt? Worden gewelddadige conflicten in de wereld veroorzaakt door religie? Is er sprake van een botsing tussen de Islam en het westen? Is religieuze identiteit de belangrijkste bron van conflicten in de wereld? Is God een God van wraak en vergelding waarop de de drie grote wereldreligies zich kunnen beroepen of wordt die ‘Ene’ juist gekenmerkt door liefde en ontferming?

Anton Wessels in actie

Dit waren de hamvragen waarop prof. dr. Anton Wessels (hoogleraar Godsdienstwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam tussen 1978 tot 2002) probeerde te vinden tijdens een thema-avond die Islam & Dialoog in samenwerking met VU Connected organiseerde.

Wessels’ rede begint met de benadering vanuit de Koran, die luidt: ‘Wanneer de Heer tot de engelen zei: “Ik ga op aarde een plaatsvervanger aanstellen”, zeiden zij: “Gaat U daar iemand aanstellen die er verderf brengt en bloed vergiet, terwijl wij U lofprijzen en Uw heiligheid eren?” Hij zei: “Ik weet wat jullie niet weten.” ’

Anton Wessels, Sinan Evsen en ex-premier Ruud Lubbers praten na.

Helaas heeft de geschiedenis keer op keer bewezen dat de mens verderf heeft gezaaid en bloed heeft vergoten… Maar wat is het dan dat God wel weet en wij niet?

Wessels: “Volgens de Koran is de mens als de plaatsbekleder van God op aarde gezonden. In Koranische termen ook bekend als Khalief.” Wessels vervolgt dat de duivel, die Adam en Eva wilde misleiden, hen geen khaliefschap, maar koningschap bood. “Dit lijkt wellicht aantrekkelijker”, geeft Wessels aan, “maar uit het verleden weten we dat koningschap nog moeilijker is en bloedvergieten en verderf met zich kan meebrengen…” Waarop Wessels de vraag richting het publiek en de mens(heid) stelt: “Waar kies jíj voor?”

De bron van het geweld tegen het Westen?

Om te begrijpen waar het terrorisme vandaan komt waar het Westen mee te maken heeft, haalt Wessels de woorden van de grote dichter W.H. Auden aan, die zegt namelijk: “Degenen tegen wie kwaad is gedaan, doen op hun beurt kwaad.” Wessels vraagt zich hardop af: “Wat voor kwaad hebben wij gedaan?”

In een historische samenvatting geeft Wessels aan dat er tussen het Oosten en het Westen vaak sprake is geweest van oorlogen. Deze geschiedenis kan niet ontkend worden. Echter, om een antwoord te vinden op de vraag of geloof de oorzaak van dit geweld is, moet er volgens Wessels gekeken worden naar de kwestie van vergelding. Vanuit de drie boeken bekeken, concludeert Wessels dat in al deze boeken God niet de mens, maar zichzelf als de Wreker/Vergelder omschrijft. Paulus, die uit het Oude Testament citeert, geeft aan dat God de Vergelder is. Dit houdt dus in dat de taak van vergelding eigenlijk niet tot ons mensen toebehoort, maar aan Gods wil moet worden overgelaten. Indien er door de mens er toch voor gekozen wordt te vergelden, dan is het om excessief geweld in te perken wel belangrijk de regel “oog om oog, tand om tand” aan te houden. Wederom een uitspraak die in alle drie de boeken voorkomt. Jezus (vzmh) voegt hieraan toe: “Zo iemand u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe”.

Het is dus niet de weg van vergelding, maar de weg van compensatie, de weg van verzoening die de voorkeur dient te krijgen. De rode draad die volgens Wessels in alle drie de godsdiensten terugkomt toont aan dat terrorisme, aan wiens zijde dan ook, niet gedaan wordt in opdracht van God, maar juist door mensen die beweren in naam van God te handelen. Wessels geeft de welbefaamde Hofstadgroep een eigen twist en noemt de Christen die zegt in naam van God te handelen Christian A., de moslim Mohammed B. en de jood Isaak C.. Deze vormen samen de Jerusalemgroep.

Wessels knoopt een eind aan zijn betoog met de volgende zinnen:

“Gods barmhartigheid zal uiteindelijk allen omarmen en…

De zachte krachten zullen winnen aan het eind!”

Terugblik op de expertmeeting Islamofobie

Terugblik op de expertmeeting Islamofobie

Onlangs organiseerde stichting Islam & Dialoog in samenwerking met antidiscriminatiebureau RADAR een expertmeeting over Islamofobie. De avond begon met een kort voorstelrondje. Hierna nam Tikho Ong van RADAR het woord en vertelde waarom zijn organisatie met Islam & Dialoog in zee is gegaan om een project rondom Islamofobie te organiseren. Opkomst van politieke partijen die een anti-Islam houding hebben en negatieve beeldvorming over moslims in de media waren belangrijke prikkels voor RADAR om hier iets aan te doen. Geweldsincidenten tegen moskeeën en problemen die moslima’s ondervinden bij het dragen van een hoofddoek vormden de overige punten waar de organisatie zich zorgen over maakte.

Antidiscriminatiebureaus ontvingen in 2010 ruim 400 klachten op grond van religie (6.6 procent van het totaal). RADAR kreeg in dezelfde periode 52 klachten op grond van religie in de regio Rotterdam-Rijnmond. Ondanks de omvang van de problemen en het groot aantal moslims die in Nederland wonen krijgen antidiscriminatiebureaus en de politie weinig meldingen binnen. Veel incidenten worden gewoon niet gemeld. Ervaring leert dat mensen vaak de weg niet weten en er niet in geloven dat een melding zin heeft.

Na Tikho Ong nam Sinan Evsen van Islam & Dialoog het woord en vertelde waar de definitie “Islamofobie” voor staat. Het woord Islamofobie is van oorsprong een Engels woord dat wordt omschreven als “haat of angst tegen moslims.” Toch vond Sinan de definitie kort door de bocht genomen en gaf de volgende definitie van het begrip weer:

“Islamofobie is een historisch-maatschappelijk bepaalde ideologie die met behulp van beelden, symbolen, teksten, feiten en interpretaties een negatieve betekenis geeft aan de Islam en moslims. Zo worden de perceptie, de betekenisgeving, het begrip, de attitudes en het gedrag van mensen tegenover de Islam en moslims beïnvloed ten gunste van sociale uitsluiting van moslims als de ander en ten gunste van discriminerende, ongelijke behandeling in het culturele, sociale, economische en politieke domein. Hierbij worden vaak ook personen inbegrepen die op grond van uiterlijke kenmerken of etnische afkomst worden gezien als Islamitisch, maar dat niet zijn. Islamofobie als eigentijdse vorm van uitsluiting en discriminatie kent noodzakelijkerwijs religieuze of religie gebonden aspecten, als ook vaak etnische en gender aspecten. Deze aspecten zijn nauw met elkaar verbonden” (van der Valk, 2012).

In de publieke discussie komt Islamofobie aan de orde in het licht van een aantal thema’s:

1. Islam wordt geassocieerd met geweld.

2. ‘De Islamisering van Europa.’

3. ‘De massa-immigratie’: ‘oncontroleerbare immigratie, gebrekkige integratie, onbetrouwbaarheid en neiging tot criminaliteit’

4. ‘De linkse elite: sociaaldemocraten zijn verantwoordelijk voor de massa-immigratie en Islamisering.’

5. ‘Onderdrukking van vrouwen: hoofddoek’ (van der Valk, 2012).

Na deze inleidingen zijn er subgroepen gevormd van experts en het onderwerp is bediscussieerd aan de hand van de ORID methode: wat ziet men om zich heen gebeuren? Wat voor gevoel roept dit op? Hoe interpreteren de deelnemers deze gebeurtenissen en wat voor actie gaan zij ondernemen? Deze vragen werden beantwoord tijdens de groepssessies.

De deelnemers waren het over eens dat er veel onwetendheid heerst in de samenleving over moslims. Dat wordt ook nog eens gevoed door het populisme dat heerst in de publieke discussie.

Deze ontwikkelingen roepen gevoelens van angst bij de niet-moslims en teleurstelling bij de moslims op. Het unaniem advies van de deelnemers was het stimuleren van de dialoog tussen Nederlanders met verschillende achtergronden. We moeten namelijk niet in ons eigen schulp kruipen. De organisators hadden hun handen vol aan input aan het eind van de avond en beloofden de deelnemers om hiermee aan de slag te gaan. Islam & Dialoog en RADAR zullen in het najaar beginnen met trainingen over Islamofobie.

De koningin van Seba: een vrouw op pad..

De koningin van Seba: een vrouw op pad..

In het kader van de cursus “Profeten in de Koran en Bijbel” werd de 3e avond gehouden rondom de Koningin van Saba, bij naam Belkiz genoemd. Wie kunnen het verhaal van deze vrouwelijke figuur, die zowel in de Bijbel als de Koran voorkomt, mooier tijdens deze avond presenteren dan Regine van Laar en Azize Büyük?

Regine van Laar tijdens haar voordracht

Regine begon met het vertellen over de Koningin van Seba zoals het verhaal over haar luidt in de Koningen 10:1-13. De roem van Salamo, die de naam van de HEER tot eer strekte, was tot de koningin van Seba doorgedrongen. Vanuit Jemen vertrok zij om aan Salamo een bezoek te brengen en legde aan hem alle vragen voor die ze had bedacht. De koningin van Seba, die het een en ander over Salamo had gehoord kon haar ogen niet geloven toen ze bij de koning op bezoek was. “Ik geloofde het niet,” zei de koningin, “maar nu ik hierheen ben gekomen en het met eigen ogen heb gezien, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb gekregen. Uw wijsheid en welvaart zijn nog veel groter dan wordt gezegd.”

Regine sprak haar bewondering uit met de woorden: “een vrouw, een koningin, ze hoort iets moois en gaat naar de ander toe.. Dat is ook waar het bij dialoog om gaat.” Uit de handelingen van Belkiz, zoals ze in de Koran genoemd wordt, blijkt dat ze met een positieve instelling naar de ander (lees: Salomo) toe stapt om haar belevingswereld uit te breiden. Hierin staat grenzeloze, cultuuroverschrijdend gedrag centraal. Niet bewogen worden door angst maar juist door vertrouwen in elkaar komt volgens Regine binnen dit verhaal prachtig naar voren.

Azize Büyük vervolgt het verhaal van Belkiz aan met wat achtergrondinformatie over de profeet Suleyman (vzmh). Suleyman, die ook de talen van de dieren sprak, kreeg bericht van Hüthüt over een koningin uit het verre land van Jemen. “Belkiz is een koningin waaraan alles is gegeven en een prachtige troon heeft. Echter gelooft ze niet in Allah, maar aanbidt ze de zon.” Verbijsterd van haar afgoderij stuurt de profeet Suleyman in de naam van Allah, Belkiz een brief. Bij ontvangst van deze brief richt deze slimme en dappere vrouw zich tot haar leiders en vraagt om advies. Het advies volgt dat de koningin moet doen wat zij het beste acht. Belkiz bedenkt Suleyman allemaal geschenken toe te sturen, en als hij deze accepteert, is dit bewijs dat Suleyman geen dienaar van God is.

Azize geeft aan dat voor haar onder andere de boodschap van het verhaal binnen het volgende vers ligt: “Toen de gezant (der koningin) tot Salomo kwam, zeide deze: “Schenkt gij mij rijkdommen? Maar datgene wat Allah mij geschonken heeft is beter dan wat Hij u heeft gegeven.” Azize trekt namelijk hieruit de lering dat de gunsten van God zich niet enkel beperken tot werelds bezit, maar hetgeen in het hiernamaals geboden zal worden zulke grote rijkdommen zullen bevatten, dat deze onze verbeelding te buiten gaan. “Het verhaal van Belkiz toont ook het belang van kennis en onderzoek aan”, vervolgt Azize. “Belkiz legt een afstand van 2000 kilometer af, op zoek naar de bron van de mooie verhalen die zij over Suleyman heeft gehoord. Dit laat ons maar weer eens zien hoe belangrijk de zoektocht naar kennis is en je in te spannen om de onderste steen boven te krijgen.”

In navolging van het interessante verhaal van beide dames, bespraken de deelnemers in kleinere groepen wat voor nieuws zij hebben gehoord over het verhaal van de Koningin van Seba en wat hen aansprak. Verder probeerde men met elkaar de verschillende thema’s die binnen dit verhaal naar voren komt door te spreken en te verbinden aan het dagelijkse leven met God in deze wereld.

Het grenzeloos, cultuuroverschrijdend gedrag zoals dit in het voorbeeld van het verhaal naar voren kwam, werd door de deelnemers nieuw leven ingeblazen. De avond vol dialoog werd in het teken van vertrouwen jegens elkaar met succes afgerond.

Gezellige nabespreking tussen de deelnemers

De volgende en laatste bijeenkomst van deze cursus zal over Zacharias/Zekeriyya gaan. Deze zal op 28 maart tussen 19.30-22.00 uur plaats vinden in de Pelgrimsvaderkerk.

Onze inspiratiebron

Onze inspiratiebron

Onze stichting put haar inspiratie uit de inzichten van Fethullah Gülen.

Gülen is een vooraanstaand islamitisch geleerde. Hij poogt schijnbaar tegenstrijdige werkelijkheden zoals moderniteit en authenticiteit, en spiritualiteit en wetenschap met elkaar te verzoenen. Met het doel jongere generaties die zowel trouw zijn aan hun eigen religieuze en culturele identiteit als aan de universele waarden te onderrichten, heeft hij een grote groep mensen gemobiliseerd om over de hele wereld dialoog- en onderwijsprojecten op te zetten. Al deze projecten leveren een
waardevolle bijdrage aan de samenlevingen waarin zij zich bevinden.

Door deze actieve houding heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de bevordering van de sociale cohesie.
Zijn ideeën met betrekking tot een brede dialoog hebben veel Turkse moslims geïnspireerd tot het oprichten van organisaties die de dialoog een voorname plaats hebben toebedeeld in hun activiteiten.

Voor meer informatie: https://fethullahgulen.nl/